Naše služby

  • Komplexní služby v oblasti veřejných zakázek
  • Nabízíme své dlouholeté zkušenosti v oblasti administrace veřejné zakázky. Od zpracování předběžného oznámení až po vyhotovení archivní dokumentace.
  • Nabízíme stejně komplexní služby i uchazečům, kteří mají zájem stát se dodavateli a nechtějí zbytečně narazit na bariéru formálních požadavků.
  • Poskytujeme rady a zkušenosti, inovativní přístup, flexibilitu, vyloučení konfliktu zájmů, diskrétnost a plnou právní zodpovědnost za zákonný průběh zadávacího řízení a zpracovanou dokumentaci jak zadavatelům, tak uchazečům.

PRESLEY s.r.o.

Komplexní služby v oblasti veřejných zakázek

Nabízíme tyto balíčky

Komplex

Službou „Komplex“ nabízíme klientům-zadavatelům komplexní administrativní zajištění zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů., příp. dle pravidel jednotlivých dotačních programů. Poskytujeme poradenské služby ke každému jednotlivému úkonu provedenému zadavatelem jak při přípravě, tak při samotném průběhu zadávacího řízení.

Služba „Komplex“ obsahuje zejména:

Úspěšný uchazeč

Služba „Úspěšný uchazeč“ je určena uchazečům o přidělení veřejné zakázky – potenciálním dodavatelům. Zkušenosti, které jsme získali z procesu vybírání vítězných uchazečů o veřejnou zakázku, nám umožňují kvalifikovaně rozpoznat možná úskalí podávání nabídek a vyvarovat se tak procesních i formálních chyb.

Právě takovéto chyby mají často za následek vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení. Službou „Úspěšný uchazeč“ pomáháme uchazečům o veřejnou zakázku při tvorbě nabídky, příp. při jejích opravách. Tím předcházíme zcela zbytečnému vyloučení účastníků ze zadávacího řízení.

Uchazečům, kteří byli vyloučeni, nabízíme zpracování námitek při porušení zákona úkonem zadavatele.

Školení pro veřejnost

Školení jsou určena pro podnikatele, začínající podnikatele, osoby uvažující o zahájení podnikatelské činnosti, a stejně tak pro pracovníky a management podniků, státních institucí a širokou veřejnost.

Cílem je poskytnout účastníkům základní přehled o právu veřejných zakázek a právních normách platných v České republice vztahujících se k jejich problematice. Účastníci budou seznámeni s problematikou právních režimů veřejných zakázek, dostane se jim informací o přípravě i realizaci, řešení atypických situací a zkušeností z praxe.

Zakázková nemocnice

Tímto produktem nabízíme klientům řešení krizových situací, tedy situací, kdy je zadavatel v tísni a nedokáže již svou veřejnou zakázku nadále administrovat sám. V takovém případě nabízíme zpracování analýzy možných řešení nastalé situace či audit zadávacího řízení. Produkt „Zakázková nemocnice“ je jedinečný zejména rychlostí poskytnuté pomoci. Na přání klienta jsme schopni poskytnout akutní audit stavu vaší zakázky, a to buď na základě elektronické komunikace, telefonního hovoru nebo přímo na vámi zvoleném místě.

Dostali jste se při administraci veřejné zakázky do krizové situace? Jsme tu pro vás! Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese: info@presley-tender.cz.

Cena konzultační hodiny je 1000 Kč bez DPH